Czym jest Bardzo Młoda Kultura Zachodniopomorskie?

Bardzo Młoda Kultura to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest stworzenie sieci instytucji i ludzi kultury i oświaty. Współpraca pomiędzy tymi obszarami ma zapewnić rozwój edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży. Operator programu, którego w województwie zachodniopomorskim jest Czaplinecki Ośrodek Kultury, zapewnia podnoszenie kompetencji kadr w celu podniesienia jakości pracy z dziećmi i młodzieżą, jako uczestnikami w kulturze. Nauczyciele i animatorzy kultury spotykają się na warsztatach i szkoleniach, by następnie realizować inicjatywy dla dzieci i młodzieży finansowane przez Narodowe Centrum Kultury.

Ważnym aspektem programu jest również uświadomienia znaczenia edukacji kulturowej, zwłaszcza w kręgach odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczno-kulturalną.

Trochę historii:

Projekt W pierwszych latach swej działalności funkcjonował pod dobrze wam znaną nazwą EKDUS.

Zachodniopomorskie Forum Kultury projektem EKDUS włączyło się w ministerialny, trzyletni program Bardzo Młoda Kultura, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. 

Jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce. 

16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa pełni rolę koordynatorów i realizatorów programu.  W województwie zachodniopomorskim jest nim Złocieniecki Ośrodek Kultury. Do jego zadań należy:

• identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;

• prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji, z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;

• finansowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego inicjatyw edukacyjnych realizowanych wspólnie przez przedstawicieli sektorów oświaty i kultury;

• tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W szczególności zależy nam na stworzeniu mapy wiedzy o ludziach i podmiotach zajmujących się edukacją kulturową. Interesuje nas wszelka aktywność edukacyjna w obszarze kultury. Chcemy poznać odpowiedź na pytanie: kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak to robi?

Zaplanowane działania obejmują: 

• organizację spotkań liderów, artystów, nauczycieli, animatorów, freelancerów, pedagogów pracowników sektora kultury i oświaty, zainteresowanych działaniami kulturowymi, prezentowanie projektu oraz jego przebiegu,

• wyłonienie animatorów działających w sferze kultury i oświaty chętnych do udziału w projekcie,

• organizację szkoleń z zakresu edukacji kulturowej i wspólna diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową,

• dofinansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, uwzględniających kształcenie cenionych społecznie umiejętności i postaw takich jak: kreatywność, umiejętność współpracy, kompetencje komunikacyjne i medialne – wypracowanych w ramach szkoleń przez współpracujących ze sobą przedstawicieli sektora oświaty i kultury.

Z operatorem projektu EKDUS Złocienieckim Ośrodkiem Kultury w Złocieńcu, współpracują partnerzy z Zachodniopomorskiego Forum Kultury:

• Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, 

• Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama – Goleniów, 

• Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, 

• Miejsko¬-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, 

• Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim,

• Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie,

• Stowarzyszenie Biały Zdrój,

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach,

• Sławieński Dom Kultury,

• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie

Projekt jest otwarty dla innych partnerów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do udziału zapraszamy instytucje kultury, organizacje pozarządowe, freelancerów, animatorów kultury, nauczycieli, szkoły etc.