Czy mogę wniosek złożyć sam/sama?

Program Bardzo Młoda Kultura zakłada współpracę dwóch środowisk – kultury i oświaty – dlatego wniosek musza złożyć dwie osoby – przedstawiciel/ka kultury i przedstawiciel/ka oświaty.

Jakie kwalifikacje musi mieć przedstawiciel oświaty?

Jeśli jesteś nauczycielem lub nauczycielką, pracownikiem lub pracowniczką szkolnej biblioteki szkolnej czy świetlicy, pracujesz w przedszkolu, w świetlicy środowiskowej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, prowadzisz firmę edukacyjną lub prywatne przedszkole, pracujesz w szkole niepublicznej, jesteś dyrektorem bądź dyrektorką szkoły – masz przygotowanie pedagogiczne – na pewno kwalifikacje przedstawiciela oświaty.

Jakie kwalifikacje musi mieć przedstawiciel kultury?

Jeśli pracujesz w ośrodku kultury, bibliotece, czy muzeum, jesteś z organizacji pozarządowej, która prowadzi szeroko rozumiane działania kulturalne, jesteś członkinią KGW lub członkiem OSP, prowadzisz orkiestrę dętą albo firmę oferującą zajęcia kulturalne (np. plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne), jesteś artystką lub artystą, uważasz się za animatora lub animatorkę kultury – masz kwalifikacje przedstawiciela kultury.

Jaka jest rola przedstawiciela oświaty w projekcie?

Przedstawiciel oświaty jest współautorem projektu. Jego rola w procesie edukacyjnym musi być widoczna na każdym etapie projektu.

Jaka jest rola przedstawiciela kultury w projekcie?

Przedstawiciel kultury jest współautorem projektu. Jego rola w procesie artystycznym musi być widoczna na każdym etapie projektu.

Jak jest rola instytucji wspierającej?

Instytucja wspierająca jest podmiotem prawnym, z którym Operator programu podpisuje umowę na wykonanie zadania – realizację inicjatywy dla dzieci i młodzieży. Instytucja wspierająca rozlicza się Operatorem po wykonaniu zadania, składając raport finansowy.

Czy mogę realizować projekt poza placówką, w której pracuję?

Tak. Projekt można realizować z dziećmi i młodzieżą z różnych placówek, osiedli, podwórek, wsi, itp. w różnych miejscach.

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dotyczące dzieci?

Tak, projekt można realizować z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Czy w projekcie mogą wziąć udział rodzice dzieci?

Tak, program jest skierowany do dzieci i młodzieży, ich dzieci, opiekunów, nauczycieli, instruktorów. Dzieci żyją w relacjach z dorosłymi, którzy mogą również stać się odbiorcami, współuczestnikami projektu.

Czy mogę robić projekt nie całkiem artystyczny?

Tak, edukacja kulturowa jest szerokim pojęciem, obejmuje nie tylko umiejętności twórcze, ale również interpretacyjne, krytyczne, społeczne. Projekt może być interdyscyplinarny. Za pomocą narzędzi artystycznych może rozwiązywać różne problemy i odpowiadać na różne potrzeby dzieci i młodzieży.

Na co mogę wydać pieniądze z grantu?

Dofinansowanie można wykorzystać na: honoraria dla artystów i osób prowadzących warsztaty, materiały potrzebne do realizacji programu wykorzystywane w warsztatach i wydarzeniach (np.: plastyczne, stolarskie, krawieckie, itp.), dojazdy, wyżywienie, bilety na wydarzenia artystyczne, do miejsc kultury dla uczestników projektu, promocję projektu, wydawnictwa związane z projektem. Pieniędzy nie można wydać na środki trwałe(telefon, aparat, instrumenty, sprzęt komputerowy, gabloty wystawiennicze).

Czy autor wniosku może być jednocześnie prowadzącym warsztaty, zajęcia, koordynującym projekt?

Tak. To jest mała dotacja, więc autorzy wniosku często są jednocześnie animatorami i realizatorami projektu. Mogą w takim razie prowadzić warsztaty, odbywać zajęcia z dziećmi i młodzieżą i koordynować projekt. Mogą również zostać za to wynagrodzeni.

W jaki sposób zostaną przekazane środki na realizację projektu?

Środki zostaną przekazane na podstawie faktury, która zostanie wystawiona przez beneficjenta wybranego przez komisję konkursową

W jaki sposób należy udokumentować wydatki z projektu?

Wraz ze sprawozdaniem merytorycznym, załączamy kopie dokumentów potwierdzających realizację projektu.

W jaki sposób należy opisać dokumenty księgowe?

Zgodnie z zaproponowanym opisem merytorycznym stanowiącym załącznik do Materiałów dla realizatora inicjatywy, które realizatorzy otrzymają w dniu podpisania umów. Opis może być obszerniejszy niż ten, który został zaproponowany, jeżeli beneficjent realizujący projekt ma taką potrzebę dokumentowania wydatku.