Miejsce realizacji inicjatywy: Resko, Zespół Szkół w Resku, Centrum Kultury w Resku

Realizatorzy: Ewa Kurzyk, Piotr Bartnicki

Lider: Centrum Kultury w Resku

Cele: integracja grup uczniowskich z Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Resku, wzbudzenie ciekawości poznania i umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności oraz współpracy. Poznanie historii Reska, zebranie materiałów w celu stworzenia w przyszłości publikacji naukowej. Przekonanie społeczności lokalnej po potrzebie stworzenia Muzeum Reska. 

Efekty: Około trzydziestu uczestników wzięło udział w inicjatywie dzięki której  zdobyli wiedzę o regionie, umiejętności odczytywania pocztówek i dawnej mapy Regenwalde. Powstała wystawa w postaci 30 zdjęć wywołanych i wyeksponowanych w Centrum Kultury w Resku. Powstał album “Regenwalde dawnej, Resko dziś” prezentujący efekt projektu  – skan pocztówek dawnego Regenwalde oraz fotografie dzisiejszego Reska. Odbyła się również wystawa prac plastycznych pod tym samym tytułem. projekt zainicjował w środowisku lokalnym potrzebę odkrywania przeszłości miejsca i zebrania jej w jednym miejscu – muzeum.