Miejsce realizacji inicjatywy: Zespół Szkół Prywatnych “Słoneczne” w Szczecinie

Realizatorzy: Karolina Sabat, Anna Wasilewska 

Lider: Fundacja Akademia Edukacyjna

Cele: rozwijanie wiedzy wykładanej uczestnikom podczas szkolnych zajęć plastycznych, współpraca na poziomie animator – nauczyciel prowokująca do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się do dalszej dyskusji nad możliwościami przenikania się środowisk oświaty i kultury, wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników takich jak: wiara w siebie, swoją sprawczość, umiejętność współpracy, dyskutowania, wyrażania swojego zdania, swoich potrzeb, rozumienie emocji swoich i innych.  integracja międzydyscyplinarna i co za tym idzie wzmocnienie umiejętności kojarzenia faktów i tworzenia sieci pojęć, wpływ na kształtowanie przyszłych odbiorców kultury, oraz artystów poprzez danie narzędzi do odbioru sztuki, jej analizy i interpretacji, a także tworzenia własnych artystycznych wypowiedzi, a co za tym idzie, rozumienie biegu dziejów, swojego miejsca we współczesności oraz szacunku dla spuścizny kulturowej świata.

Efekty: kształtowanie świadomych, odbiorców sztuki oraz wywołanie potrzeby doznań artystycznych, wywołanie potrzeby tworzenia i wyrażanie się poprzez sztukę, rozbudzenie ciekawości i kreatywności uczestników, wzmocnienie umiejętności porozumiewania się i współpracy z innymi, stworzenie okazji do odkrywania talentów i uzdolnień, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz siły sprawczej, dając im przy tym radość i zadowolenie z siebie, zaspokojenie potrzeb: działania poprzez pracę nad organizacją wernisażu, tworzenia i wyrażania się poprzez własne wypowiedzi artystyczne, wzbogacenie wiedzy uczniów oraz przyczynienie się do integracji międzyprzedmiotowej, pomoc w dostrzeganiu piękna ludzkich wytworów oraz doznań. Poza tym wspaniała zabawa.