Inicjatywy, inicjatywy…

W tym roku do konkursu o dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, województwo zachodniopomorskie w 2020 roku stanęło aż 20 projektów. Niestety, zgodnie z regulaminem nagrodziliśmy tylko 12 najlepszych projektów. Co ważne, wszystkie projekty, nawet te odrzucone, były na wysokim poziomie merytorycznym.

1.       The Show Must Go On

Miejsce realizacji inicjatywy: Czaplinek, Nowe Drawsko, Stare Drawsko, Połczyn – Zdrój

Realizatorzy: Grzegorz Ostrowski, Ewa Sawka

Lider inicjatywy: Stowarzyszenie Niezwykły Połczyn

Cele: Podniesienie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży: odnajdowanie się w nowych sytuacjach, zwiększenie odwagi w podejmowaniu wyzwań, podniesienie samooceny i pewności siebie poprzez twórcze spędzanie czasu, planowanie i realizację  przedsięwzięcia artystycznego.

Efekty: Spektakl stworzony przez młodzież, obraz, film, wywiad w mediach, które zainteresowały się przebiegiem projektu. Akceptacja przez otoczenie zaproponowanych działań, mobilizacja do nowych wyzwań, wzmocnione więzi i nowe przyjaźnie.

2. Piramida Marzeń

Miejsce realizacji inicjatywy: Zespół Szkół w Świerczynie

Realizatorzy: Dorota Bukowska, Mariola Buczkowska – Słomka

Lider inicjatywy: Stowarzyszenie Biały Zdrój

Cel: Głównym celem było zapoczątkowanie procesu korzystnych zmian w zachowaniu, postawy względem samych siebie i innych osób, twórcze kształtowanie osobowości i poczucia własnej wartości.

Efekty: Uczestnicy stworzyli dość zintegrowaną grupę. Poprzez techniki plastyczne, swobodne malowanie, gry i zabawy interakcyjne oraz teatralne rozwinęli kreatywność i zdolności poznawcze. Powstała piramida marzeń, ale też wzrosło poczucie własnej wartości.

3. Akcja animacja – twórcze spotkania i złocienieckie wyzwania

Miejsce realizacji inicjatywy: świetlice wiejskie w Bobrowie, Bolegorzynie, Chlebowie, Cieszynie, Darskowie, Kosobudach, Lubieszewie, Rzęśnicy, Starym Worowie, Stawnie, Warniłęgu

Realizatorzy: Monika Kuczyńska Kochana, Elżbieta Frankowska

Lider: Złocieniecki Ośrodek Kultury

Cele: Wspieranie i rozwijanie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży,integracja i rozwijanie umiejętności twórczych.Zachęcenie do podejmowania wszelkich działań nieszablonowych, eksperumentacyjnech.

Efekty: Nawiązane relacje uczestników, integracja grup, wzmocnienie poczucia sprawczości, wzmocnienie poczucia wartości. Rozpropagowanie wzorców spędzania wolnego czasu. Powstały: gra edukacyjna, gazetka, działania teatralne, kabaretowe, działania animacyjne nawiązujące do historii Stawa i Warniłęgu, jedno działanie artystyczne. Finały odbyły się we wszystkich kolejnych świetlicach gminy Złocieniec – małe działania, wiele radości.

4. A może poruszymy Pyrzyce?

Miejsce realizacji: Pyrzycki Dom Kultury

Realizatorzy: Romuald Fijałkowski, Weronika Zgłobicka – Golczyk

Lider: Pyrzycki Dom Kultury

Cele: Krzewienie nowoczesnych form edukacji kulturowej, tworzenie warunków do współdziałania, wspólne inspirowanie i poszerzanie wiedzy o Pyrzycach. Rozwijanie kompetencji w przekazie edukacyjnym i kulturalnym. 

Efekty:  Efektem końcowym jest film o historii Pyrzyc, ale uczestnicy inicjatywy, uczestnicząc jako twórcy w całym procesie filmu od “góry klocków” po efekt końcowy, zdobyli wiele umiejętności związanych z tworzeniem animacji poklatkowej i produkcji filmu. Jednocześnie zapoznali się z niezwykłą historią swojego miasta i nawiązali nowe przyjaźnie. Film stworzony przez dzieci nadal żyje i jest wyświetlany w pyrzyckich przedszkolach.

5. Kultura Sąsiada

Miejsce realizacji: Trzebiszewo – Rodzinny Dom dla Dzieci, Kooperatywa Łaźnia – Szczecin

Realizatorzy: Kateryna Zavizhenets, Beata Krajnik

Lider: Stowarzyszenie Mi-Gracja

Cele: Pogłębienie wiedzy o kulturze sąsiada oraz wzmocnienie i usprawnienie procesów integracyjnych, wzmocnienie poczucia akceptacji i tolerancji pomiędzy dwiema grupami ukraińska i polską. 

Efekty: Dzieci i młodzież z domu dziecka zapoznały się z kulturą ukraińską poprzez żywe uczestnictwo w jej praktykach poprzez taniec śpiew, opowieść, wspólne posiłki, i wiele innych aktywności. Dzieci i młodzież ukraińska przebywająca na emigracji pogłębiła swoją wiedzę na temat kultury polskiej i języka polskiego. Nastąpiła integracja, a także pojawiło się wzmocnienie poczucia akceptacji wśród obu grup dzieci i młodzieży. 

6. Młodzi Tropiciele Pomników Przyrody

Miejsce realizacji inicjatywy: Szkoła podstawowa nr 2i. Mikołaja Kopernika w Połczynie Zdroju oraz teren Nadleśnictwa Połczyn

Realizatorzy: Renata Bajdan, Katarzyna Gruchot – Ostrowska 

Lider: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie Zdroju

Cele: Celem inicjatywy było rozbudzenie ciekawości poznawczej młodzieży, wzmacnianie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez poznawanie historii swojej okolicy i ukazywanie piękna przyrody. Opracowanie mapy Pomników Przyrody, oznaczanie ich na interaktywnej mapie,stworzenie albumu z pomnikami przyrody najbliższej okolicy.

Efekty: Głównym efektem inicjatyw było wykonanie i wydanie albumów zdjęć poznanych pomników przyrody. Na wystawie prac uczniów zaproszeni goście i społeczność lokalna mogli zapoznać się z dziedzictwem przyrodniczym okolic dzięki wypowiedziom dzieci i ich zdjęciom. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu historii, przyrody a także zasad fotografowania. Uczniowie wypełnili też dwa wnioski, by nadać drzewom status pomników przyrody. Projekt obfitował w wiele spotkań i wspólnych działań, dzięki czemu wzmocniły się więzi i pogłębiły przyjaźnie.

7. Miniatura & ArchiTEKTURA

Miejsce realizacji: Karsko, gmina Nowogródek Pomorski

Realizatorzy: Katarzyna Chorążyczewska, Piotr Wojciechowski

Celel: Celem inicjatywy było pobudzanie i rozwijanie aktywnego udziału w kulturze a także, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury. Realizatorzy liczyli też na wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej, umiłowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego “małej ojczyzny”. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do włączenia nowych grup w aktywność kulturalną.

Efekty: Osiem makiet zabytków stworzonych przez uczestników inicjatywy, mapa gminy uwzględniająca lokalizację zabytków, fotografie wykonane przez uczestników i fotografia, film promujący walory turystyczno-historyczne gminy, przewodnik turystyczny wraz z miniaturą pałacu w Karsku, mobilne plansze informacyjne pcv z informacjami o ośmiu gminnych zabytkach. Poza tym mnóstwo zabawy, wspólnej pracy i integracja społeczności lokalnej przy jednoczesnym uświadomieniu piękna i niezwykłości okolicy.

8. Regenwalde dawniej, Resko dziś

Miejsce realizacji inicjatywy: Resko, Zespół Szkół w Resku, Centrum Kultury w Resku

Realizatorzy: Ewa Kurzyk, Piotr Bartnicki

Lider: Centrum Kultury w Resku

Cele: integracja grup uczniowskich z Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Resku, wzbudzenie ciekawości poznania i umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności oraz współpracy. Poznanie historii Reska, zebranie materiałów w celu stworzenia w przyszłości publikacji naukowej. Przekonanie społeczności lokalnej po potrzebie stworzenia Muzeum Reska. 

Efekty: Około trzydziestu uczestników wzięło udział w inicjatywie dzięki której  zdobyli wiedzę o regionie, umiejętności odczytywania pocztówek i dawnej mapy Regenwalde. Powstała wystawa w postaci 30 zdjęć wywołanych i wyeksponowanych w Centrum Kultury w Resku. Powstał album “Regenwalde dawnej, Resko dziś” prezentujący efekt projektu  – skan pocztówek dawnego Regenwalde oraz fotografie dzisiejszego Reska. Odbyła się również wystawa prac plastycznych pod tym samym tytułem. projekt zainicjował w środowisku lokalnym potrzebę odkrywania przeszłości miejsca i zebrania jej w jednym miejscu – muzeum.

9. Sztuka Natury

Miejsce realizacji inicjatywy: Szczecin International School

Realizatorzy: Elżbieta Anna Sawicka, Katarzyna Pawlikowska

Lider: Szczecin International School

Cel:  Fizyczny kontakt z przyrodą i sztuką oraz odkrycie ich terapeutycznego działania, przybliżenie młodzieży całego procesu twórczego od inspiracji, poprzez pozyskiwanie materiału, wykonanie, ekspozycję i dokumentację, kontakt młodzieży z praktykującym artystą, nawiązanie z nim bezpośredniej relacji w procesie twórczym.

Efekty: Efektem warsztatów było powstanie prac i obcowanie z naturą, ale przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktu i zadawania pytań osobie, która na co dzień zajmuje się sztuką. Wg przeprowadzonej ankiety oraz refleksji nastąpiła również poprawia samopoczucia uczniów, co szczególnie istotne okazało się w trakcie pandemii i kolejnej możliwości izolacji.

10. Alternatywna lekcja sztuki

Miejsce realizacji inicjatywy: Zespół Szkół Prywatnych “Słoneczne” w Szczecinie

Realizatorzy: Karolina Sabat, Anna Wasilewska 

Lider: Fundacja Akademia Edukacyjna

Cele: rozwijanie wiedzy wykładanej uczestnikom podczas szkolnych zajęć plastycznych, współpraca na poziomie animator – nauczyciel prowokująca do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się do dalszej dyskusji nad możliwościami przenikania się środowisk oświaty i kultury, wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników takich jak: wiara w siebie, swoją sprawczość, umiejętność współpracy, dyskutowania, wyrażania swojego zdania, swoich potrzeb, rozumienie emocji swoich i innych.  integracja międzydyscyplinarna i co za tym idzie wzmocnienie umiejętności kojarzenia faktów i tworzenia sieci pojęć, wpływ na kształtowanie przyszłych odbiorców kultury, oraz artystów poprzez danie narzędzi do odbioru sztuki, jej analizy i interpretacji, a także tworzenia własnych artystycznych wypowiedzi, a co za tym idzie, rozumienie biegu dziejów, swojego miejsca we współczesności oraz szacunku dla spuścizny kulturowej świata.

Efekty: kształtowanie świadomych, odbiorców sztuki oraz wywołanie potrzeby doznań artystycznych, wywołanie potrzeby tworzenia i wyrażanie się poprzez sztukę, rozbudzenie ciekawości i kreatywności uczestników, wzmocnienie umiejętności porozumiewania się i współpracy z innymi, stworzenie okazji do odkrywania talentów i uzdolnień, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz siły sprawczej, dając im przy tym radość i zadowolenie z siebie, zaspokojenie potrzeb: działania poprzez pracę nad organizacją wernisażu, tworzenia i wyrażania się poprzez własne wypowiedzi artystyczne, wzbogacenie wiedzy uczniów oraz przyczynienie się do integracji międzyprzedmiotowej, pomoc w dostrzeganiu piękna ludzkich wytworów oraz doznań. Poza tym wspaniała zabawa.

11. Projekt Fotograficzny Jacy jesteśmy!

miejsce realizacji inicjatywy: OREW Szczecinek, Szczecinek

Realizatorzy: Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz, Joanna Gierszewska

Lider: OREW Szczecinek

Cel: Głównym celem inicjatyw jest rozwój kompetencji społecznych uczestników inicjatywy, którzy są dziećmi i młodymi ludźmi  z niepełnosprawnościami. Celem jest również rozwój nowej formy zajęć terapeutycznych a co za tym idzie, rozwój nowych umiejętności.

Efekty: Fotografie uczniów które powstały dzięki zajęciom fotograficznym, w których mogły uczestniczyć.Zajęcia plastyczne, na których dzieci i młodzież poznały nowe techniki, jakie wejdą do codziennej terapii zajęciowej. Ważnym efektem był również wernisaż (wirtualny, po zakończeniu obostrzeń wernisaż z udziałem gości), fotoksiążka i prezentacja multimedialna Jednak efektem najważniejszym jest podniesienie kompetencji i poczucia własnej wartości uczestników projektu. 

12. CzujTo

Miejsce Realizacji: Czaplinecki Ośrodek Kultury w Czaplinku

Realizatorzy:  Celestyna Tomkowska, Łukasz Molski

Lider: Fundacja “Chłopaki znad morza”

Cel: Praca twórcza i pedagogiczna z młodzieżą przez cały proces trwania projektu, budowanie relacji międzyludzkich i kompetencji społecznych uczestników. Stworzenie przestrzeni do tego, grupa mogła pracować i czuć, że tworzy wspólnie coś ważnego. Stworzenie poczucia, że dzieci stają się autorami. Zbliżenie światów edukacyjnego i artystycznego na bazie wspólnej obserwacji i dzieleniu się własnym doświadczeniem przez pracę z żywą materią, jaką jest młodzież. 

Efekty: „CZUJTO”, to przede wszystkim inicjatywa, w której młodzież doświadczyła siebie w kontakcie z innymi rówieśnikami. To przekłada się na rezultaty miękkie. Uczestnicy pogłębili umiejętność słuchania drugiego człowieka, pokonywania własnych ograniczeń, czyli budowania poczucia własnej wartości, to jeden z elementów naszego projektu. To niezliczone próby nauki pracy w grupie, a także umiejętność wyrażania w sposób taktowny i klarowny własnych odczuć, przeżyć, nie raniąc przy tym innej osoby. Uczestnicy pogłębili również umiejętność komunikacji z drugim człowiekiem, a także empatii i asertywności. Finałowym efektem przedsięwzięcia był spektakl “CzujTo” wystawiony w czaplineckim ośrodku Kultury.